Beleid

Kwaliteit

Voortvloeiend uit onze identiteit is er continu aandacht voor kwaliteit. Leerlingen en leerkrachten hebben daar recht op. Daarom stellen we elkaar met regelmaat de volgende vragen:

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we ze op de goede manier?
  • Hoe weten we dat?
  • Vinden anderen dat ook?
  • Wat kan beter?

In ons strategisch beleidsplan werken we uit hoe onze scholen een rijke leeromgeving willen zijn voor leerlingen en leerkrachten. Een omgeving die hun nieuwsgierigheid prikkelt, verwondering oproept en een onderzoekende houding stimuleert.

Passend Onderwijs

We willen ieder kind onderwijs bieden dat bij hem/haar past. Ook leerlingen die extra ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben krijgen dit "passend onderwijs". Indien nodig wisselen scholen onderling expertise uit of bundelen krachten. Ook kunnen specialisten van buiten betrokken worden bij de zorg voor kinderen. Uiteraard in nauw overleg met ouders/verzorgers van het kind. Zij kennen hun kind vaak als geen ander. Al vóór de invoering van Passend Onderwijs door de overheid, zijn de Oosthoekscholen hiermee gestart zodat we goed ingespeeld zijn op de nieuwe aanpak.

Onderwijs klimaat

Wij verwachten van onze medewerkers een positieve beroepsattitude, die wordt gekenmerkt door liefde voor elke leerling, uitgaand van Gods liefde voor mensen. Daarom ook onze slogan: elk kind geliefd, gezien en gekend.

Wij verwachten verder van onze medewerkers dat zij liefde hebben voor hun vak. Dat uit zich in het werken aan:

  • een veilig, pedagogisch klimaat
  • goed klasse management
  • goede instructie aan alle leerlingen
  • handelingsgericht en opbrengstgericht werken

Dit zijn de pijlers waarop de medewerkers samen een professionele leergemeenschap realiseren.

Zij gaan uit van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en niet van labels. Diagnoses zijn hulpmiddelen maar bepalen niet de leerdoelen. Onze medewerkers zien het als een uitdaging om de talenten van alle kinderen te ontdekken en volop te ontwikkelen. Zoals hun taal- en rekenvaardigheden, hun creativiteit, sportiviteit en technisch inzicht, maar ook hulpvaardigheid, zorgzaamheid, muzikaliteit enz. We streven uitstekende opbrengsten na op alle gebieden.