Bestuur en organisatie

De Raad van Toezicht van de Oosthoek bestaat uit 4 personen t.w. de heer M.J.C. Boer (voorzitter), de heer G.A.F. Hoeksma (lid), mevrouw M. D. Huisman (lid) en de heer K.J. Noorman (lid).

De dagelijkse leiding is vanaf 1 september 2016 in handen van bestuurder dhr. H. Lamberink. Hij is met name verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het strategisch beleid en hij vertegenwoordigt De Oosthoek bij verschillende partijen binnen en buiten de onderwijswereld.

De bestuurder geeft verder leiding aan de directeuren van de 12 scholen en aan de medewerkers van het bovenschools bureau.

De bestuurder vergadert maandelijks met de directeuren van de scholen. Enerzijds gaat het hier om informatie uitwisseling en beleidsvorming. Anderzijds gaat het er dan ook om als directeuren een professionele leergemeenschap te zijn.

Governance: Bij bestuur en toezicht spelen de principes van Policy Governance (Carver) een ordenende rol. Dat betekent dat de rollen en bevoegdheden van beide gremia - Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht - helder zijn omschreven. Op die manier wordt de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht gegarandeerd. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn beschreven in het Handboek Governance