MEDEZEGGENSCHAP

Omdat beslissingen van de bestuurder of van de vestigingsdirecteuren (het bevoegd gezag), vaak gevolgen hebben voor leerlingen, personeel en ouders, vindt de Overheid het belangrijk dat die groepen (geledingen) mee kunnen praten over het beleid van de scholen. In de (G)MR hebben dan ook ouders en personeelsleden zitting.

De GMR behandelt de Oosthoek brede onderwerpen en/of de zaken die op meer dan twee vestigingen spelen. De MR behandelt de specifieke onderwerpen van de eigen schoolvestiging.

Bij het werk van de (G)MR speelt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een belangrijke rol. Hierin zijn de bevoegdheden van de medezeggenschap verankerd. De medezeggenschapsraden hebben daarnaast elk hun eigen statuut en reglement.

Visie en missie Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad
De GMR toetst en denkt mee met het ontwikkelen van het beleid op bovenschools niveau, bewaakt hierbij de belangen van het personeel en de kinderen (via de ouders), bevordert de transparantie en bekijkt hoe het beleid, gegeven de situatie, vertaald kan worden in de praktijk.

Zij maakt daartoe gebruik van haar recht op instemming en advies zoals dit in de Wet Medezeggenschap Scholen is geregeld.

Om een kritische, proactieve en goed geïnformeerde GMR te zijn, is het van belang dat de GMR op tijd en op maat geïnformeerd wordt. Daarnaast is het belangrijk, dat de GMR-leden zich specialiseren op verschillende terreinen o.a. door middel van scholing.

Samenstelling
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden: drie ouderleden en drie personeelsleden. In het schooljaar 2018-2019 heeft de GMR de volgende samenstelling:

Oudergeleding:

Sake-Christiaan Stelpstra

Jurgen van Houdt 

Freddy Bouwhuis

Personeelsgeleding:

Cornelike van der Beek

Marchien Vosslamber

Vacature

U kunt de GMR bereiken op het volgende adres: gmr@vgpodeoosthoek.nl

Informatie over de MR vindt u op de site van de scholen.