Veiligheidsplan

Het Veiligheidsplan van VGPO de Oosthoek is bedoeld om inzichtelijk te maken en verantwoording af te leggen hoe wij binnen de scholen omgaan met veiligheid. In dit Veiligheidsplan staat beleid beschreven voor medewerkers, vrijwilligers en leerlingen in het primair onderwijs van VGPO de Oosthoek. Met beleid alleen zal de school niet veiliger worden. Het gezamenlijk oog hebben en houden voor het welzijn van een ieder maakt onze scholen tot een veilige plek om te leren en te werken.  

 

Het veiligheidsplan wordt eens in de vier jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast op basis van gegevens die vanuit de organisatie ons bereiken en indien regelgeving dat van ons vraagt. Als onderwijsinstelling willen we hiermee uitvoering geven aan onze doelstelling om kinderen een veilige school(omgeving) te bieden. Daarnaast willen we ook voldoen aan de Arbowet (1-1-07) en de CAO-PO afspraken (hoofdstuk 11) rondom veiligheid. 

 

 

Waarom een veiligheidsplan? 

Een veilig leer- en werkklimaat is een absolute voorwaarde voor een goed onderwijsresultaat.  In het toezichtscriterium van de Inspectie voor het onderwijs staat vermeld dat van scholen wordt verwacht dat zij een actief beleid voeren op het gebied van de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel.  

Indicatief daarvoor is in de eerste plaats dat de school op de hoogte is van de feitelijke situatie. Dit houdt in dat de school inzicht heeft in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en personeel en in incidenten die zich op het gebied van de sociale veiligheid voordoen. 

In de tweede plaats mag van de school verwacht worden dat zij aan preventie doet. Dit houdt in dat de school een uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft, gericht op preventie van incidenten, dat zij gedragsregels handhaaft, dat zij in het onderwijsaanbod gericht aandacht besteedt aan aspecten van sociale veiligheid en dat zij op het gebied van sociale veiligheid structureel samenwerkt met relevante ketenpartners. 

In de derde plaats moet de school incidenten adequaat kunnen aanpakken. Dit houdt in dat zij een uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft, gericht op het optreden na incidenten en dat zij zorgt op de korte en langere termijn voor begeleiding van slachtoffers van incidenten.

 

Het volledige veiligheidsplan is op te vragen bij het secretariaat van VGPO de Oosthoek/ directie van de diverse Oosthoeklocaties.